Број на пчели во пчелното семејство

[:en]

In October 2012 the average size of the honey bee colonies was approximately 4.33 streets, but large differences were recorded between colonies from different experimental apiaries and regions (7 experimental apiaries with 84 honey bee colonies in three regions of the Republic of Macedonia).

* For a detailed search of the absolute values expressed as the number of bees per honey bee colony, apiary, month, year or other analyzed period it is necessary to be a member of the association and to be able to access MacBee intra.

Back to Results publics

[:mk]

pceliВо октомври 2012 година големината на пчелно семејство во просек приближно изнесуваше 4,33 улици, но големи разлики се евидентирани помеѓу пчелните семејства од различните експериментални пчеларници и региони (7 експериментални пчеларници со вкупно 84 пчелни семејства во 3 региони во Република Македонија).

а детално пребарување на апсолутните вредности изразени како број на пчели по пчелно семејство, пчеларник, регион, месец, година или друг анализиран период, неопходно е да бидете член на здружението и да имате пристап до MacBee intra.

Назад во Резултати – оглас

[:]