Студиски патувања

[:en]

STUDY TOURS for the members of MacBee (MacBee intra) to visit:

– Apiaries in Macedonia and abroad
– Research centers abroad
– Conferences, congresses and symposia on beekeeping
– Production capacity for beekeeping equipment and tools
– Breeding centers for queen bees and swarms abroad
– Higher education and scientific institutions

Besides the organization of visits in the Republic of Macedonia and abroad, MacBee organizes study visits for guests from country and abroad.[:mk]

СТУДИСКИ ПАТУВАЊА за членовите на MacBee (MacBee intra) со цел да се посетат:

– Пчеларници во Република Македонија и странство
– Истражувачки центри во странство
– Советувања, конгреси и симпозиуми по пчеларство
– Производни капацитети за пчеларска опрема и алат
– Одгледувачки центри за матици и роеви во странство
– Високообразовни и научни институции


Покрај организацијата на посети во Република Македонија и странство, MacBee организира и студиски посети на гости од државата и странство во своите капацитети.

[:]