Едукација

[:en]

EDUCATION in MacBee is in progress and it is aimed for training the members in terms of unified breeding and testing of honey bee colonies ofA. m. macedonica according to the protocol of the association. MacBee association is organizing training courses and presentations in the field:

– Testing of honey bee colonies (characteristics)
– Biology of honey bee colony
Usage of modern methods in beekeeping
-Recent achievements of beekeeping science and practice
– Health care of honey bee colonies

Trainings are conducted on apiaries or with the usage of modern technology (see Interactivity). Using the services is possible only for members of MacBee (see MacBee Intra).

The main task of the MacBee association’s program is organizing a regular annual Conference about beekeeping in the Republic of Macedonia.

[:mk]

PraksaЕДУКАЦИЈАТА во MacBee се одвива континуирано, а истата е насочена кон оспособување на членовите во однос на унифицираното одгледување и тестирање на пчелните семејства од A. m. macedonica според Протоколот на здружението. Во рамките на здружението се организираат обуки и презентации од областа на:

– Тестирање на пчелните семејства (карактеристики)
– Биологија на пчелното семејство
– Употреба на современи методи во пчеларството
– Најнови достигнувања од пчеларската наука и пракса
– Здравствена заштита на пчелните семејства

Sostanok3Обуките се спроведуваат на пчеларник или со употреба на современа технологија (види Интерактивност). Користењето на услугите е возможно само за членовите на MacBee (види MacBee Intra).

MacBee во својата програма има поставено како задача, организирање на редовно годишно Советување за пчеларство во Република Македонија.

[:]