Резултати

Резултатите од спроведените активности кај пчелните семејства од A. m. macedonica може да се најдат на подлинкот Резултати оглас. Со кликање на подлинкот ќе ги добиете просечните информации на ниво на месец или година, додека за детално пребарување на податоците по пчелно семејство, пчеларник, месец, година или друг анализиран период неопходно е да бидете член на здружението и да имате пристап до MacBee intra.