Заедничка работилница на Coloss и RNSBB со учество на членови на MacBee

[:mk]

Од 22 до 23.04.2016 година, во Солун се одржа заедничка работилница на групата Coloss и RNSBB под тема COLOSS/Research Network of Sustainable Bee Breeding, на која како членови на двете асоцијации учество зедоа и нашите членови Мирољуб Голубовски и Борче Павлов. На работилницата тие се претставија со два труда во кои освен членовите на MacBee, како автори се јавуваат и професори од Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје и од Институтот за пчеларство во Кирхајн, Германија:
  Golubovski M., Pavlov B., Kiprijanovska H., Uzunov A., Meixner M.D. (2016): Monitoring of honey bee diversity in the Republic of Macedonia, COLOSS / Research Network of Sustainable Bee Breeding Workshop, 22-23 April 2016, Thessaloniki, Greece;
  Pavlov B., Golubovski M., Andonov S., Uzunov A., BÜchler R. (2016): Genetic improvement of Apis mellifera macedonica in the Republic of Macedonia, COLOSS / Research Network of Sustainable Bee Breeding Workshop, 22-23 April 2016, Thessaloniki, Greece.
13043740_10153733213833198_6079222355560311612_n

[:]