Илија Петровски, член на MacBee успешно ја одбрани својата дипломска работа на тема “Компаративна дијагноза на Nosema apis и Nosema ceranae и методи за контрола“

[:mk]

На 29.11.2013 година се одржа јавната одбрана на дипломската работа на Илија Петровски, студент на Факултетот за ветеринарна медицина од Скопје. Дипломската работа, на тема “Компаративна дијагноза на Nosema apis и Nosema ceranae и методи за контрола“ беше успешно одбранета со што нашиот член Петровски се стекна со звањето Доктор по ветеринарна медицина.
Целиот тим на MacBee му честита на ДВМ Илија Петровски и му посакува успешна кариера.

[:]