Индекс на презимување

Индексот на презимување се пресметува на крајот на зимскиот период.

 

а детално пребарување на апсолутните вредности изразени како број на пчели по пчелно семејство, пчеларник, регион, месец, година или друг анализиран период, неопходно е да бидете член на здружението и да имате пристап до MacBee intra.

Назад во Резултати – оглас