Одржана обука за новите членови на MacBee

На 10.07.2021 година, на тестниот пчеларник на MacBee во Мршевци беше реализирана обука за новите членови за изведување на перформанс тестирањето на пчелни семејства. Обуката ја водеше координаторот на тестирањата, М-р Борче Павлов, кој новите членови ги запозна со поимот и значењето на тестирањата, Протоколот за тестирање, како и повеќе упатства за формирање на тестни пчелни семејства, воведување на матиците во истите, нивно поставување на пчеларникот и др.

Обучените нови членови ќе бидат вклучени во шестиот циклус на перформанс тестирања на пчелни семејства од подвидот Apis mellifera macedonica.