Производство на мед

[:en]At the end of the active season, every year, the honey consumption per honey bee colony is determined.

 

* For a detailed search of the absolute values expressed as the number of bees per honey bee colony, apiary, month, year or other analyzed period it is necessary to be a member of the association and to be able to access MacBee intra.

Back to Results publics

[:mk]medПроизводството на мед по пчелно семејство секоја година се одредува на крај од активната сезона.

 

а детално пребарување на апсолутните вредности изразени како број на пчели по пчелно семејство, пчеларник, регион, месец, година или друг анализиран период, неопходно е да бидете член на здружението и да имате пристап до MacBee intra.

Назад во Резултати – оглас

[:]