Промовиран нов флаер посветен на Apis mellifera macedonica

[:mk]

На манифестацијата “Денови на македонското пчеларство-Битола 2013” одржана во Битола, беше претставен нов флаер посветен на Македонската автохтона медоносна пчела – Apis mellifera macedonica. Флаерот е изработен од страна на здружението на одгледувачи на пчели ЕКО ПЧЕЛА од Скопје, кое беше одговорно за спроведување на проектот за заштита на македонската автохтона медоносна пчела (GEF UNDP).

[:]