Роидбено однесување

[:en]

More information about swarming behavior of honey bee colonies at MacBee’s experimental apiaries will be published after the spring and summer regular control.

 

* For a detailed search of the absolute values expressed as the number of bees per honey bee colony, apiary, month, year or other analyzed period it is necessary to be a member of the association and to be able to access MacBee intra.

Back to Results publics

[:mk]

roПовеќе информации околу роидбеното однесување на пчелните семејства од експерименталните пчаларници на MacBee ќе бидат објавени после пролетната и летната редовна контрола.

а детално пребарување на апсолутните вредности изразени како број на пчели по пчелно семејство, пчеларник, регион, месец, година или друг анализиран период, неопходно е да бидете член на здружението и да имате пристап до MacBee intra.

Назад во Резултати – оглас

[:]