Семинар поврзан со проектот SMARTBEES

[:mk]

Од 1-2 декември 2015 година во Кирхајн, Германија, беше одржан семинар за националните координатори во рамките на проектот SMARTBEES. Македонија во проектот учествува со 93 пчелни семејства разместени на 8 експеримантални пчеларници. MacBee, односно Македонија, на овој семинар беше претставувана од националниот координатор Борче Павлов.

Повеќе за проектот можете да погледнете на официјалната страница на SMARTBEES, www.smartbees-fp7.eu

 

[:]