Фото репортажа од екскурзија на MacBee групата на островот Голем Град

[:en]

On 04.06.2013 the MacBee group attended the scientific research “Honey bee mating behavior experiment on the island Golem Grad” conducted by the Faculty of agricultural sciences and food in Skopje.

The presence of foreign experts who were part of the research was financially supported by “Hotel Premier“.

[:mk]

На 04.06.2013 година членовите на MacBee присуствуваа на научно истражување, спроведено од страна на Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје, во однос на однесувањето на матиците и трутовите при оплодување на островот Голем Град.

Присуството на странските експерти кои беа дел од истражувањето, финансиски беше поддржано од Хотел Премиер“.

[:]